ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ TESTS

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ TESTS (2) ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρόσληψης στο δημόσιο από τον προσεχή Οκτώβριο, εκτός από τη βασική ύλη που προβλέπεται με την Προκήρυξη κάθε απιμέρους Διαγωνισμού, θα εξετάζονται γραπτώς με τη μέθοδο των Πολλαπλών Επιλογών και θα βαθμολογούνται από τη μια πάνω σε θέματα Γενικής Παιδείας και από την άλλη σε tests βασικών Δεξιοτήτων: αριθμητικού υπολογισμού, γλωσσικού συλλογισμού, λογικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, κρίσης και αντίληψης. Του Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη*

Σε μερικούς μήνες, από τον προσεχή Οκτώβριο, όπως ανακοινώθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., θα ισχύσει η νέα μέθοδος του γραπτού  test δεξιοτήτων και γενικών γνώσεων στη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία των διορισμών στο δημόσιο μέσω του Α.Σ.Ε.Π.  Πριν όμως δούμε τι είναι και τι περιλαμβάνει αυτή η ειδική γραπτή δοκιμασία, στην οποία θα μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν υποψήφιοι των τριών κατηγοριών εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.), να πούμε ότι το θεσμό αυτόν προέβλεπε  ο νόμος 3051/2002 (ΦEK 220) όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
«H κατά το παρόν άρθρο αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται για όλους ή ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες με ειδική γραπτή δοκιμασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες (αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. H ειδική αυτή γραπτή δοκιμασία γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού». Σύμφωνα λοιπόν με την πιο πάνω διάταξη, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς με τη μέθοδο των Πολλαπλών Επιλογών και θα βαθμολογούνται από τη μια πάνω σε θέματα Γενικής Παιδείας και από την άλλη σε tests βασικών δεξιοτήτων: αριθμητικού υπολογισμού, γλωσσικού συλλογισμού, λογικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, κρίσης και αντίληψης. Λεπτομερέστερα: Με τα tests Γενικής Παιδείας ο υποψήφιος επιδιώκεται να κριθεί για τη γενική του κουλτούρα, τις γενικές γνώσεις που κατέχει. Τα tests αυτά καλύπτουν ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο, που έχει το υποκείμενο από την επαφή και την τριβή του με την κοινωνική, οικονομική και ιδεο-πολιτική πραγματικότητα, όπως είναι γνώσεις πολιτειολογίας και δημοκρατικού πολιτεύματος, ιστορίας και γεωγραφίας, λογοτεχνίας, θρησκειών, επικαιρότητας, ευρωπαϊκής ένωσης, ιδεών και πίστεων, νεοελληνικής γλώσσας, πληροφορικής, οικονομικής, επιστημών, πρακτικά αριθμητικά προβλήματα κλπ. Τι είναι όμως Δεξιότητες; Αντιγράφω από το Λεξικό ειδικής και γενικής Διδακτικής του υπογράφοντος από το λήμμα «Δεξιότητες» (Εκδόσεις «Σύγχρονη Πέννα»): ’Με τον όρο Δεξιότητες (skills) εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας, με τον οποίο εκτελούμε μια συνέχεια πολύπλοκων κινητικών ενεργειών και πνευματικών διεργασιών, με τις οποίες αντιμετωπίζονται και επιλύονται δύσκολα προβλήματα και καταστάσεις. Η δεξιότητα αναπτύσσεται με τη μάθηση, την άσκηση, την εμπειρία και την κατάκτηση της γνώσης’. Πιο συγκεκριμένα: η ικανότητα που έχει κάποιος να διαχειρίζεται τους αριθμούς και να κάνει υπολογισμούς αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις των διανοητικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Αν η γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ανθρώπου, οι αριθμητικές ικανότητες αποτελούν στοιχείο της μετέπειτα προόδου και ανάπτυξης. Το να κάνει κανείς, για παράδειγμα,  μια πράξη πρόσθεσης ή αφαίρεσης ή πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης ή να λύνει ένα αριθμητικό πρόβλημα με το νου, χωρίς μολύβι και κομπιουτεράκι, απαιτεί την αποσύνθεση του προβλήματος σε μια σειρά απλούστερων προβλημάτων και στη συνέχεια τη σύνθεση των επιμέρους συμπερασμάτων. Είναι εμφανές ότι οι αριθμητικές δεξιότητες (Numerical Reasoning Tests) αφορούν την ικανότητα λογικής σκέψης, κατανόησης αφηρημένων εννοιών και σύνθετων σκέψεων, αφορούν δηλαδή την ικανότητα απόκτησης νέας γνώσης, της επεξεργασίας  και αφομοίωσής της σε σύντομο χρόνο. Οι περισσότεροι τύποι αριθμητικών-μαθηματικών προβλημάτων που συναντάμε σε ψυχομετρικά τεστ έχουν τη μορφή: Tests  με σύνολα, με τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής, αποστάσεων, ταχύτητας και χρόνου, με κλάσματα, με ποσοστά, με υπολογισμό χρόνου εργασίας, με ακολουθίες, με πιθανότητες, tests γεωμετρίας, Προβλήματα που λύνονται με τη βοήθεια εξισώσεων, tests επαγωγικής σκέψης, προβλήματα με διαγράμματα, γραφήματα και πίνακες, tests αριθμητικού συλλογισμού. (Πολλά τέτοια tests, με αναλυμένες απαντήσεις,  μπορεί ο υποψήφιος να βρει στο βιβλίο: Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη, Πώς να περάσετε τα Tests Δεξιοτήτων και Αναλυτικής συλλογιστικής Σκέψης, Μέρος Β’ εκδόσεις «Σύγχρονη Πέννα»). Αναφορικά με τα Tests γλωσσικού υπολογισμού (Verbal Reasoning Tests) να πούμε πως η ικανότητα της έκφρασης μέσω του λόγου αποτελεί μια από τις βασικότερες ικανότητες που απαιτούνται για να έχει κανείς επιτυχία στη ζωή του. Τα Tests Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελούνται από μια ποικιλία επιμέρους tests, στα οποία περιλαμβάνονται: Tests εύρεσης συνωνύμων, αντωνύμων και παραγώγων λέξεων, Tests αναλογικού συλλογισμού, προτάσεων, κατανόησης αλληγορίας, κατανόησης κειμένου, Tests  εννοιολογικού προσδιορισμού (Πολλά τέτοια tests, με αναλυμένες απαντήσεις,  μπορεί ο υποψήφιος να βρει στο βιβλίο: Αντώνη Ιακ. Ελευθεριάδη, Πώς να περάσετε τα Tests Δεξιοτήτων και Αναλυτικής συλλογιστικής Σκέψης, Μέρος Γ’ εκδόσεις «Σύγχρονη Πέννα»). Γιατί όμως θα προστίθεται η βαθμολογία του test δεξιοτήτων και γενικής παιδείας (η βαθμολογία του τεστ μπορεί να φτάσει τις 300 μονάδες, δηλαδή έως και το 20% επί του συνόλου των μορίων) στα άλλα μόρια από τα αντικειμενικά κριτήρια (Βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, εντοπιότητα, εμπειρία, ξένη γλώσσα, πιστοποίηση γνώσης υπολογιστών κλπ); Την απάντηση έδωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. κ. Γ. Βέης: «Προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να προσλάβει ευέλικτους υπαλλήλους με ώριμο τρόπο σκέψης, με γνώση της πραγματικότητας και όχι απαραίτητα εκείνους που έχουν μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου».

SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Το κείμενο που ακολουθεί αφορά τις επόμενες δύο ερωτήσεις 1 και 2. Μια εταιρεία ραδιοταξί, για εσωτερικούς λόγους συμβολίζει κάθε ταξιτζή με τον οποίο συνεργάζεται με ένα διαφορετικό αύξοντα αριθμό. Έχει βγει το ημερήσιο πρόγραμμα των διαδρομών, το οποίο παρουσιάζεται στη σειρά που ακολουθεί

9 3 3 4 5 6 6 6 7 2 2 3 3 4 4 5 7 8

Θα πρέπει να βρείτε ποιον ταξιτζή συμβολίζει το κάθε νούμερο με βάση τους ακόλουθους κανονισμούς αποκωδικοποίησης:

- Κάθε ένα από τα νούμερα από το 2 έως το 9 συμβολίζει ένα μόνο ταξιτζή από τους οκτώ, των οποίων τα ονόματα είναι Αντώνης, Ευθύμιος, Ηλίας, Γιώργος, Ορέστης, Μιχάλης, Σωτήρης, Τάσος.

- Αν κάποιο νούμερο εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές συμβολίζει κάθε φορά τον ίδιο ταξιτζή και δηλώνει τον αριθμό των διαδρομών που θα πρέπει να κάνει μέσα στην ημέρα. -          Ο Τάσος και ο Γιώργος θα πάρουν ακριβώς τρεις διαδρομές ο καθένας.

- Ο Ηλίας και ο Αντώνης θα πάρουν ακριβώς δύο διαδρομές ο καθένας.

- Ο Ευθύμιος θα πάρει ακριβώς 4 διαδρομές. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Αν το 2 συμβολίζει το Μιχάλη και το 7 τον Αντώνη, τότε το 5 θα πρέπει να συμβολίζει; Α. Τον Ηλία. Β. Το Γιώργο. Γ. Το Σωτήρη. Δ. Τον Τάσο. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Αν το 9 συμβολίζει κάποιον που το όνομά του αρχίζει από φωνήεν, ποιος θα είναι αυτός; Α. Ο Αντώνης. Β. Ο Ευθύμιος. Γ. Ο Ηλίας. Δ. Ο Ορέστης. Το κείμενο που ακολουθεί αφορά τις επόμενες δύο ερωτήσεις 3 και 4. Σε γενικές γραμμές μπορεί να αναφερθεί ότι η διαφήμιση εξαναγκάζει τις εταιρείες στην όλο και μεγαλύτερη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Ποιο από τα επιχειρήματα που ακολουθούν, ενδυναμώνει την παραπάνω διατύπωση; Α. Ακόμη και μετά την έντονη διαφήμιση κάποιες εταιρείες δεν αυξάνουν τις πωλήσεις τους. Β. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, εκτός από τις διαφημίσεις που εξαναγκάζουν τις εταιρείες να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Γ. Η διαφήμιση εκπαιδεύει το κοινό καθιστώντας το πιο απαιτητικό απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται. Δ. Κάποιες εταιρείες επενδύουν πολύ μεγάλα ποσά σε διαφήμιση. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 Ποιο από τα επιχειρήματα που ακολουθούν, αποδυναμώνουν την παραπάνω διατύπωση; Α. Οι εταιρείες που δαπανούν μεγάλα ποσά σε διαφήμιση προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Β. Οι εταιρείες που διαφημίζονται έντονα θεωρούν ότι θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσα από τη διαφήμιση και έτσι δεν βελτιώνουν ουσιαστικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Γ. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα ενός προϊόντος μέσα από τη διαφήμιση του ιδίου ή κάποιου αντίστοιχου προϊόντος με αποτέλεσμα να γίνονται πιο απαιτητικοί. Δ. Καθώς περνούν τα χρόνια το καταναλωτικό κοινό γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Το κείμενο που ακολουθεί αφορά τις επόμενες τρεις ερωτήσεις 5 έως 8. Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Αργυρούπολης θα βραβευθούν για τη 10ετή προσφορά τους στο δήμο. Τα ονόματά τους είναι Δημόπουλος, Καρατάσος, Γεωργακοπούλου, Μάνεσης, Ασιώτης και κάποιοι περιορισμοί στη σειρά βράβευσής τους είναι οι ακόλουθοι: -          Ο κ. Ασιώτης δε θα βραβευθεί αμέσως πριν ή αμέσως μετά από τον κ. Μάνεση. -          Ο κ. Δημόπουλος θα βραβευθεί τέταρτος. - Ο κ. Καρατάσος θα βραβευθεί μετά από την κ. Γεωργακοπούλου αφού όμως μεσολαβήσει και κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Ποια από τις παρακάτω σειρές βράβευσης είναι αποδεκτή;

Α. Ασιώτης – Μάνεσης – Γεωργακοπούλου – Δημόπουλος – Καρατάσος. Β. Ασιώτης – Καρατάσος- Δημόπουλος – Γεωργακοπούλου – Μάνεσης. Γ. Ασιώτης – Καρατάσος – Γεωργακοπούλου – Δημόπουλος – Μάνεσης Δ. Γεωργακοπούλου – Ασιώτης – Καρατάσος – Δημόπουλος – Μάνεσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Εάν ο κ Καρατάσος βραβευθεί 3ος με ποια σειρά θα βραβευθεί η κ. Γεωργακοπούλου; Α. 1η Β. 5η Γ. 2η Δ. 4η

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 Ποιος/α δημοτικός/ή σύμβουλος αποκλείεται να βραβευθεί τελευταίος/α; Α. Ο κ. Ασιώτης. Β. Ο κ. Μάνεσης. Γ. Η κ. Γεωργακοπούλου. Δ. Ο κ. Καρατάσος

Το κείμενο που ακολουθεί αφορά την επόμενη την ερώτηση 8. Ένας υπάλληλος Super Market τοποθετεί στα ράφια του ψυγείου κάποια προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι, βούτυρο, γάλα, γιαούρτι, ξυνόγαλο και κρέμα γάλακτος.

- Το βούτυρο είναι πιο χαμηλά από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.

- Το ξυνόγαλο είναι πιο ψηλά τοποθετημένο από το γάλα, όχι όμως και από την κρέμα γάλακτος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Ποιο από τα παρακάτω είναι σίγουρα λάθος; Α. Το βούτυρο είναι πιο χαμηλά τοποθετημένο από το γιαούρτι. Β. Το γιαούρτι είναι πιο ψηλά τοποθετημένο από την κρέμα γάλακτος. Γ. Το γάλα είναι πιο χαμηλά τοποθετημένο από το ξυνόγαλο. Δ. Το γάλα είναι πιο ψηλά τοποθετημένο από την κρέμα γάλακτος.

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1Α  2Δ   3Γ   4Β   5Δ   6Α   7Γ   8Δ

(*) Ο Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης είναι καθηγητής, δρ.φιλολογίας, ειδικευμένος στην Τεστολογία των δεξιοτήτων. e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.