ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ NUMERICAL REASONING TESTS ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2021)


numericalΣτις μέρες μας, οι εργοδότες - Ευρωπαική Ένωση (EPSO), το Ελληνικό και το Κυπριακό Δημόσιο, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις - σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εφαρμόζουν Ψυχομετρικά tests, προκειμένου να συγκεντρώσουν εκείνες τις πληροφορίες που αναζητούν από ένα άτομο για να το προ/επιλέξουν στη δουλειά που το προορίζουν να αναλάβει.

Γιατί η χρήση των ψυχομετρικών tests προσδίδει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, για το λόγο ότι είναι απαλλαγμένα από την υποκειμενικότητα του αξιολογητή και δεν επηρεάζονται ούτε από τα προσωπικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο), αλλά ούτε και από διαφορές στη διατύπωση των ερωτήσεων, που είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες.

΄Οπως συμβαίνει όμως σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι και στις δοκιμασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, χρειάζεται συστηματική εξάσκηση από την πλευρά του υποκειμένου. Ακριβώς, αυτόν το σκοπό υπηρετεί το ανά χείρας βιβλίο. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, ευσυνόητο και ελεγμένης αποτελεσματικότητας βιβλίο. Τα tests αριθμητικού υπολογισμού (numerical reasoning tests) περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων

Tests συνόλων

Tests των τεσσάρων πράξεων

Tests αποστάσεων, ταχύτητας και χρόνου

Tests με κλάσματα

Tests με ποσοστά

Tests υπολογισμού χρόνου εργασίας

Tests ακολουθιών

Tests γεωμετρίας

Tests αναλογιών

Προβλήματα που λύνονται με την βοήθεια εξισώσεων

Tests επαγωγικής σκέψης

Διαγράμματα, γραφήματα και πίνακες

Χρονομετρημένα tests αριθμητικού συλλογισμού

Ασκησάρια με προβλήματα Venn

Προβλήματα κατανόησης πινάκων & γραφημάτων