ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΕΠ

asepΕκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

Περιεχόμενα

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα

.. 1

Άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο. 4

Μέρος Α’ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα   4

Άρθρο 2 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. 4

Άρθρο 3 Αρμοδιότητες. 5

Άρθρο 4 Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων. 6

Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία.. 6

Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα.. 7

Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής. 7

Μέρος Β’ Πλήρωση θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. 11

Κεφάλαιο Α’ Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 11

Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας. 11

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 11

Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων. 12

Άρθρο 11 Προσαυξήσεις. 13

Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών - συνέντευξης  15

Άρθρο 13 Ισοβαθμία υποψηφίων. 15

Κεφάλαιο Β’ Διαδικασία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 16

Άρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. 16

Άρθρο 15 Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. 17

Άρθρο 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. 18

Άρθρο 17 Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειόμενων από τον διαγωνισμό. 18

Άρθρο 18 Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών. 19

Άρθρο 19 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης - Πίνακες απορριπτέων - Οριστικοί πίνακες. 20

Άρθρο 20 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας. 21

Άρθρο 21 Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες - Συνέντευξη. 22

Άρθρο 22 Πίνακες διοριστέων. 22

Άρθρο 23 Διάθεση και διορισμός επιτυχόντων – επιλαχόντων. 23

Άρθρο 24 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων. 24

Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 25

Μέρος Γ’ Άλλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού. 27

Κεφάλαιο Α’ Επιλογή προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.. 27

Άρθρο 26 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής. 27

Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. 27

Άρθρο 28 Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας. 31

Κεφάλαιο Β’ Πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.. 33

Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής. 33

Άρθρο 30 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.. 34

Άρθρο 31 Αρχικοί πίνακες κατάταξης. 35

Άρθρο 32 Διενέργεια ατομικής συνέντευξης. 35

Άρθρο 33 Προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων. 35

Κεφάλαιο Γ’ Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων, έκτακτων και παροδικών αναγκών. 37

Άρθρο 34 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. 37

Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών  37

Kεφάλαιο Δ’ Μεταβατικές διαδικασίες επιλογής. 47

Άρθρο 36 Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. 47

Μέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού   54

Άρθρο 37 Συγκρότηση. 54

Άρθρο 38 Πειθαρχική ευθύνη μελών του Α.Σ.Ε.Π. – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια   55

Άρθρο 39 Αρμοδιότητες προέδρου - Αναπλήρωση. 58

Άρθρο 40 Εσωτερικός Κανονισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. 59

Άρθρο 41 Λειτουργία.. 60

Άρθρο 42 Οργάνωση – Προσωπικό. 60

Άρθρο 43 Γραφείο Επιθεώρησης. 61

Άρθρο 44   Συντάξιμη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς. 64

Άρθρο 45 Ετήσια Έκθεση. 64

Άρθρο 46 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης. 65

Άρθρο 47 Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων. 65

Άρθρο 48 Τήρηση αρχείου/μητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέματα ανάρτησης στο Διαύγεια   65

Άρθρο 49 Συμμετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 67

Μέρος Ε’ Μεταβατικές και τελικές διατάξεις. 68

Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις. 68

Άρθρο 51 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του νόμου. 68

Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις. 68

Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.  

2. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Μέρος Α’ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

 

Άρθρο 2 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά τα άρθρα 101Α και 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Αποστολή του Α.Σ.Ε.Π. είναι η με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου, και ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές.

3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται, ούτε υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, για γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή σε άλλα όργανα, επιτροπές ή συμβούλια στα οποία συμμετέχουν ως εκ της ιδιότητάς τους με ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Ο/Η Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π. είναι ανώτατοι/ες κρατικοί λειτουργοί, που απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Α.Σ.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος ή επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο διορισμός στο Α.Σ.Ε.Π. Καθηγητών/τριών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, που εντάσσονται στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα προέλευσης, χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών τους καθηκόντων. Διδακτικό ή ερευνητικό έργο δύνανται να ασκούν και άλλα μέλη του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν παρακωλύεται εξ αυτού η άσκηση των καθηκόντων τους, κατόπιν αδείας του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..

5. Οι πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. υπόκεινται μόνο σε δικαστικό έλεγχο. Κατά των εκτελεστών διοικητικών πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές, εφαρμοζομένου παράλληλα και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α’ 213). Το Α.Σ.Ε.Π. παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις του.

6. Το Α.Σ.Ε.Π. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά τον Κανονισμό της Βουλής.

7. Οι πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 4, συγκροτεί τις απαιτούμενες επιτροπές και ασκεί όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως και τον καθορισμό των διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. διεξάγει τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημοσίου τομέα ή μετέχει σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόμοι ορίζουν. Στα όργανα επιλογής μετέχουν κατά τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον μέλη του Α.Σ.Ε.Π. το αρχαιότερο εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος. Τον/την Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθμιση μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και μεταξύ πλειόνων μελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 37 του παρόντος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να υλοποιεί έρευνες, δράσεις και έργα που σχετίζονται με τον σκοπό του και τους στρατηγικούς του στόχους και να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.

4. Στο Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθενται, στο πλαίσιο της αποστολής του, περαιτέρω αρμοδιότητες με ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 4 Προγραμματισμός διαδικασιών πλήρωσης θέσεων

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού ή εποχικού προσωπικού που προβλέπονται στον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 7.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. διαμορφώνει ετησίως τον προγραμματισμό του για τους διορισμούς ή τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, μετά τη γνωστοποίηση από το αρμόδιο για τα θέματα δημόσιας διοίκησης υπουργείο του εγκεκριμένου ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133). Στη γνωστοποίηση αυτή, όσον αφορά στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ειδικά περιγράμματα θέσης, στα οποία αποτυπώνονται τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού.

3. Αν για την πλήρωση θέσεων, τον διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει στην αντίστοιχη προκήρυξη μόνο εφόσον διαπιστώσει τη συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης.

4. Το Α.Σ.Ε.Π., εάν διαπιστώσει ότι έγκριση ή απόφαση για προσλήψεις προσωπικού παραβιάζει, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος της, τους περιορισμούς του άρθρου 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, διατυπώνει τη γνώμη του προς το όργανο που ενέκρινε ή αποφάσισε τις προσλήψεις, εισηγείται αντίστοιχη τροποποίηση και τη γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στον/στην Πρωθυπουργό και στη Βουλή διά του/της Προέδρου της. 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε πράξη ή απόφαση έγκρισης ή προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έγκρισης σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία

1. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π..

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.

3. Οι φορείς του άρθρου 7 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:

α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών/ριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριων που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,

β) έναν/μία δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.

Οι θέσεις των περ. α` και β` προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..

4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων τηλεφωνητών/τριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους/τις υποψήφιους/ες τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις.

Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 πραγματοποιείται με:

α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για προσωπικό Ε.Ε.Π., ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή

β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας ΥΕ και περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

2. Στην περίπτωση της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 23 του παρόντος πλήρωση θέσεων από οριστικούς πίνακες διοριστέων σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 ή η έγκαιρη υπαγωγή στη διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β της παρ. 1.

3. Για την πλήρωση των θέσεων ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισμούς.

Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης:

α. Η Προεδρία της Δημοκρατίας, ως προς το μόνιμο προσωπικό της.

β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός της.

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.

δ. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

ε. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.).

στ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στο άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

ζ. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προύπολογισμού τους.

η. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

θ. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α’ 163), των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και εν γένει των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ι. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

ια. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως προς το επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

ιβ. Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β και Γ:

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.

β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.

γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων.

δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου εμπειρογνωμόνων, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικομανείς.

ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των εν γένει γνωστών θρησκειών.

η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης. Επίσης το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές - μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α’ 14).

ια. Οσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.

ιβ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.

ιγ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ιδ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και τιςι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασης του, απαγορεύεται.

ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 43.

ιζ. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999, Α’ 96).

ιη. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

ιθ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ή ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που σχεδιάζονται, καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

κ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. - Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

3. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα άρθρα 34 και 35.

4. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του παρόντος δύνανται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π. να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετικών δαπανών. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Α.Σ.Ε.Π.

Μέρος Β’ Πλήρωση θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Κεφάλαιο Α’ Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας

1. Οι θέσεις τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ 1 του άρθρου 7 πληρούνται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π..

2. Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) έτη.

3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια.

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

2. Η εξέταση της περ. α) της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολογήση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο. Η δοκιμασία της περ. β) της παρ. 1 αξιολογεί ιδίως δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασίας.

3. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της ύπαρξης ειδικής γνώσης ή εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.

4. Για θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού απαιτείται, πέραν των περ. α) και β) της παρ. 1, και ατομική συνέντευξη με τους/τις υποψηφίους/ες. Με τη συνέντευξη κρίνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του/της υποψηφίου/ας.

5. Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, συνέντευξη μπορεί να προβλέπεται μόνο για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.

6. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού.

7. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 10 Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον τρόπο βαθμολόγησης και τη στάθμιση των απαντήσεων. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές.

2. Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές/τριες και έναν αναβαθμολογητή/τρια. Βαθμολογητές/τριες, αναβαθμολογητές/τριες ή υπεύθυνοι/ες για την εποπτεία των διαγωνιζομένων ορίζονται εν ενεργεία καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και για τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

4. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού δύνανται να καθορίζονται και να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

5. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων Ε.Ε.Π., καθώς και των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Άρθρο 11 Προσαυξήσεις

1. Η σταθμισμένη βαθμολογία υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται ως ακολούθως:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster).

Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι.

δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

ε. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου δήμου με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους σε νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή της περ. δ΄, λαμβάνουν αθροιστικά τις προσαυξήσεις των περ. δ΄ και ε΄. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, ορίζονται με την προκήρυξη.

στ. Κατά πέντε (5) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

ζ. Κατά τρεις (3) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.

η. Κατά δύο (2) μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ` εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

θ. Κατά μία (1) μονάδα για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον ν. 2790/2000 (Α` 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.

ι. Κατά μισή (0,5) μονάδα για Έλληνες/νίδες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.

2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :

α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,

β) πέντε τοις εκατό (5%) για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,

γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ,

δ) δύο τοις εκατό (2%) για παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς,

ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για αναπήρους και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσους/ες κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και τους αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, τα τέκνα και τον/τη επιζώντα/ούσα σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

3. Η βαθμολογία υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ εως ι της παρ. 1.

4. Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α εως γ της παρ. 1.

 

Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών - συνέντευξης

1. Η πρακτική δοκιμασία, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

3. Η ατομική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στην βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή βαρύτητας 35%.

4. Η ατομική συνέντευξη για θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν υποψήφιος/α κριθεί ακατάλληλος/η για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.

Άρθρο 13 Ισοβαθμία υποψηφίων

1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ στη συνολική βαθμολογία, προηγούνται στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έπονται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ακολουθούν οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης.

2. Όταν η σειρά κατάταξης ανεξαρτήτως κατηγορίας δεν μπορεί να καθορισθεί με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση γνώσεων και στη συνέχεια στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση γνώσεων και στη συνέχεια στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

4. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανεξαρτήτως κατηγορίας που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του Α.Σ.Ε.Π. που ορίζεται από τον/την Πρόεδρό του. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

5. Για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται με πιστοποιημένους δημόσιους φορείς.

Κεφάλαιο Β’ Διαδικασία διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

 

Άρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό γίνεται α) ανά φορέα ή β) ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα για την οποία απαιτούνται τα ίδια προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα ή γ) για περισσότερους φορείς και κλάδους ή ειδικότητες ή δ) σύμφωνα με όσα τυχόν ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων ή τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:

α.  Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.

β. Τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα.

γ.  Την περιγραφή αντικειμένου (περίγραμμα) των προκηρυσσόμενων θέσεων.

δ.  Την κατανομή των θέσεων (γενικές θέσεις και ειδικές κατηγορίες θέσεων) κατά περιφερειακή ενότητα, με ειδικότερη αναφορά στις θέσεις για τις οποίες ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ε.  Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης.

στ. Πρόσθετα προσόντα, εφόσον προβλέπονται από κείμενες διατάξεις ή από τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς για ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών και νομικών προσώπων κατόπιν αιτήματος του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.

ζ.  Τα κριτήρια κατάταξης.

η.  Τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους.

θ. Τα αποδεκτά διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών.

ι.   Τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης.

ια.Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους.

ιβ.Τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, την εξεταστέα ύλη, τη βαθμολογική βάση.

ιγ.Τα γνωστικά αντικείμενα και την επιστημονική εξειδίκευση, όταν η προκήρυξη αφορά επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

ιδ. Τον χρόνο διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, ο οποίος όμως μπορεί να καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μεταγενέστερα.

ιε. Την τυχόν υποβολή των υποψηφίων σε ειδική δοκιμασία, το είδος αυτής και τον τρόπο εξέτασής τους.

ιστ. Τον τρόπο εξέτασης εμποδιζόμενων υποψηφίων.

ιζ.Τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της.

ιη. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 15 Δικαίωμα συμμετοχής στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

1. Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν όσοι/ες πληρούν τα γενικά προσόντα και όρια ηλικίας που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το ισχύον προσοντολόγιο και τα ειδικά προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού.

2. Τακτικοί υπάλληλοι που διορίσθηκαν ή προσλήφθηκαν σε φορείς που υπάγονται στον παρόντα νόμο, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 7 πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψής τους, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ανώτερης αυτής του διορισμού τους. Η ίδια εξαίρεση συντρέχει και στην περίπτωση υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

Άρθρο 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

2. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και περιφερειακή ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

3. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, εάν δεν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου/ας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι/ες δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

Άρθρο 17 Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειόμενων από τον διαγωνισμό

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων/ουσών κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται λόγω μη πληρωμής του καθορισμένου παραβόλου ή συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον προβλέπεται με την προκήρυξη.

2. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων/ουσών εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημέρων από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

 

Άρθρο 18 Πίνακες διαγωνιζομένων που καλούνται προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης γνώσεων και της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ανακοινώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων.

2. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σε πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που με την προκήρυξη έχει τεθεί συγκεκριμένη βάση, οι πίνακες διαγωνιζομένων προς υποβολή δικαιολογητικών περιλαμβάνουν τους υποψηφίους/ες που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους ως άνω πίνακες δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, τους υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 2.

4. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π. αλλά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συμμετοχής, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών όπως ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Εκπρόθεσμα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

6. Υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.

7. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

8. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

Άρθρο 19 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης - Πίνακες απορριπτέων - Οριστικοί πίνακες

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από την ανωτέρω επιτροπή κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

3. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

4. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των φορέων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεουμένων. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου/ας μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου/ας να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων.

5. Μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέταση τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Άρθρο 20 Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας

1. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν επιτρέπονται.

2. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψή του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί, αντί να επαναλάβει τον διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών.

3. Κατά των οριστικών πινάκων είναι δυνατή η άσκηση αίτησης θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων, από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό. Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο/η υποψήφιος/α που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

Άρθρο 21 Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες - Συνέντευξη

1. Η πρακτική δοκιμασία, όπου αυτή προβλέπεται, διεξάγεται μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι/ες, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι συγκεκριμένες θέσεις.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου αυτή προβλέπεται, διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

3. Για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., η επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη σειρά τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο, εφόσον τέτοιος υφίσταται, από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.

4. Για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η Επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη και κρίνει αιτιολογημένα την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η συνέντευξη διεξάγεται μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι συγκεκριμένες θέσεις.

Άρθρο 22 Πίνακες διοριστέων

1. Οι πίνακες διοριστέων καταρτίζονται από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης με βάση τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι/ες σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

2. Οι πίνακες διοριστέων για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσιεύονται χωρίς η δημοσίευση να κωλύεται από τη διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για άλλες θέσεις.

3. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο (Γ΄)], αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ισχύουν για δύο (2) έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων του επόμενου διαγωνισμού.

4. Απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη άλλου υποψηφίου/ας από τον πίνακα κατάταξης, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι, που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν, παραιτηθούν μετά από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους αφού παρέλθουν οι προθεσμίες της παρ. 3.

Άρθρο 23 Διάθεση και διορισμός επιτυχόντων – επιλαχόντων

1. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες διατίθενται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων/ουσών, κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καλεί τους διατεθέντες/διατεθείσες σε αυτό να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τα απαιτούμενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικά διορισμού.

3. Ο διορισμός ή η πρόσληψη είναι υποχρεωτικός/ή, πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε υπηρεσία ή νομικά πρόσωπο.

4. Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας και να διενεργήσει εντός τριών μηνών αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/α και τα οποία είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό.

5. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού ή μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου/ας, οι φορείς στους οποίους διατίθενται υποψήφιοι για διορισμό, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. Για την πλήρωση κενών θέσεων το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισμό τον πρώτο κατά σειρά από τους αδιάθετους υποψηφίους/ες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθούν ή όχι τον διορισμό τους ή κωλυθεί ο διορισμός τους λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.

6. Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαρ. ζ5 της παρ. ζ της περ. 4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222). Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.

7. Η πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7 με έναν από τους οριζόμενους στο άρθρο 6 του παρόντος τρόπους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων/ουσών προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους - ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ` αρ. 33/2006 ΠΥΣ, πριν παρέλθουν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40).

8. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες/ούσες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων/ουσών υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι/ες σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες, σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή μέρος αυτών, με την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες/ουσες υποψήφιοι/ες καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις. Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η μη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όμως οι υποψήφιοι/ες να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες που θα διατεθούν προς διορισμό κατόπιν δήλωσης της προτίμησής τους για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται τόσο από τους πίνακες των επιλαχόντων όσο και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού.

Άρθρο 24 Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων

1. Υποψήφιος/α που επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης, η οποία συνεπάγεται κατάταξη σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν/αυτήν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση του φορέα, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισμού σε προσωποπαγή θέση, μπορεί να ζητήσει με νέα δήλωση προς το Α.Σ.Ε.Π. τον διορισμό σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π..

2. Υποψήφιος/α που αποκλείσθηκε από τον διαγωνισμό, εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισμού του, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δικαιούται να εξετασθεί μεμονωμένως από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα κατάταξης, εφόσον έλαβε την καθορισμένη βάση της βαθμολογίας. Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα κατάταξης παρέχει δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, εφαρμόζεται η παρ. 1.

Άρθρο 25 Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον πενταμελής και συγκροτείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο και από μέλη ή πρώην μέλη του, εν ενεργεία ή ομότιμους καθηγητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς ή ανώτατους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7.

2. Με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου προσωπικού.

3. Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού μπορούν να διεξάγονται από ειδική τουλάχιστον τριμελή ή τριμελείς επιτροπές, στην οποία μετέχει ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή τεχνικοί ή υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση.

4. Η συγκρότηση ειδικής επιτροπής/επιτροπών γίνεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον/την Πρόεδρό της. Η ειδική επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία με αιτιολογημένη απόφασή της αποκλείει τους υποψηφίους/ες που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

5. Η διενέργεια συνέντευξης, όπου προβλέπεται, διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. Στην τριμελή σύνθεση μετέχουν δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα/μία (1) ορίζεται Πρόεδρος, και ένας/μία (1) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητής/τρια ή ομότιμος καθηγητής/τρια Α.Ε.Ι. Στην πενταμελή σύνθεση μετέχουν τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές/τριες ή ομότιμους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο/η ένας/μια (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της Διοίκησης του φορέα. Ειδικά όσον αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) μέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής και έναν (1) καθηγητή/τρια ή ομότιμο καθηγητή/τρια Α.Ε.Ι. του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής/τρια με απόφαση του/της Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του εισηγητή/τριας από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο/Η Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του/της, με απόφαση του Προέδρου της, από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π..


Μέρος Γ’ Άλλες διαδικασίες επιλογής προσωπικού

Κεφάλαιο Α’ Επιλογή προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια

Άρθρο 26 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής

1. Με σειρά προτεραιότητας δύναται να καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7.

2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες, β) οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και γ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Με τη διαδικασία αυτή επιλέγεται και προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Άρθρο 27 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

1. Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Α. Τίτλοι σπουδών

Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εξήντα (60).

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2019 (Α΄ 114), με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν (100) μονάδες. Ως δεύτερος τίτλος σπουδών, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι., ενώ για τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι..

Για την κατηγορία ΔΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν δέκα (110) μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:

α. Διδακτορικό δίπλωμα: πεντακόσιες (500) μονάδες.

β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: διακόσιες πενήντα (250) μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον με εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης:

Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί νόμος ή κανονιστική πράξη, που ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος κριτηρίου Β`, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις που για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού εξειδικευμένη εμπειρία, πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος αυτής, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς την περίπτωση που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη χρονική διάρκεια της ασφάλισής του. Επιπλέον, αν πρόκειται για μισθωτό/ή, πρέπει να δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση, επακριβώς, τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του/της καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη του/της, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αν πρόκειται δε για ελεύθερο επαγγελματία, πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας του/της, καθώς και ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Αν για την πλήρωση ορισμένων θέσεων ορίζεται ως τυπικό προσόν εξειδικευμένη εμπειρία, ο/η υποψήφιος/α που έχει απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζει επιπλέον και μία (1) τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.

Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, από ειδική διάταξη νόμου ή κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού ή πρόσληψης. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία, οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.

Γ. Γνώση ξένης γλώσσας

α) Για άριστη γνώση: εκατό (100) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.

Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α, Β και Γ κριτήρια κατάταξης.

Δ. Εντοπιότητα

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 11, καθώς και της περ. ε’ της ίδιας παραγράφου, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας, ορίζεται με την προκήρυξη. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.

Σε περίπτωση ισοβαθμούντων στη συνολική βαθμολογία υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.

2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, διακόσιες (200) μονάδες.

B. Χρόνος ανεργίας: Για κάθε εξάμηνο συνεχόμενης, έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ανεργίας και έως δέκα (10) συνολικά, πενήντα (50) μονάδες. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχόμενα πλήρη εξάμηνα ανεργίας. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.

Γ. Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή της άσκησης επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα και ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 32 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.

Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω Α έως και Δ κριτήρια κατάταξης.

Ε. Εντοπιότητα: Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός/αυτή που έχει μεγαλύτερο βαθμό και, αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως χρόνος εμπειρίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ., η στρατιωτική θητεία καθώς και η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.

4. Οι μισθωτοί/ες και οι απασχολούμενοι/ες με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

5. Για τους/τις υποψηφίους/ες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Άρθρο 28 Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας

1. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

2. Πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, μόνο εκείνους τους/τις υποψηφίους/ες που, επί τη βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης και αντιστοιχούν σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους/τις επόμενους/ες κατά σειρά υποψηφίους/ες και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..

5. Για διαδικαστικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική πράξη της παρ. 2 του άρθρου 52, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 14-25.


Κεφάλαιο Β’ Πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής

1. Η επιλογή υπαλλήλων επί θητεία γίνεται, ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Για τη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του/της υποψηφίου/ας για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, η επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε συνέντευξη με τους υποψηφίους.

2. Με την ίδια διαδικασία πληρούνται θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

3. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 14 και 16 του παρόντος.

4. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές/τριες ή ομότιμους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο/η ένας/μια (1) τουλάχιστον του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της Διοίκησης του φορέα. Ειδικά όσον αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται Πρόεδρος, δύο (2) μέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής και έναν/μια (1) καθηγητή/τρια ή ομότιμο καθηγητή/τρια Α.Ε.Ι. του συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειμένου. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του/της Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις (3) βοηθοί του/της εισηγητή/τριας από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι.. Ο/Η Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον/την αναπληρωτή/τρια του με απόφαση του/της Προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Α.Σ.Ε.Π..

5. Τα τακτικά μέλη της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες αυτών αντίστοιχα, ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικότερα: α) Καθόσον αφορά στους καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι., με βάση πίνακα που αποστέλλεται άπαξ ετησίως από τους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικού αιτήματος του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., και περιλαμβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείμενο, εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές/τριες. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν τον σχετικό πίνακα εντός ευλόγου χρόνου από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήματος του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μετά από δήλωση των οικείων καθηγητών/τριων, ότι αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών της Επιτροπής της παρ. 3. β) Καθόσον αφορά στα μέλη άλλων ανεξάρτητων αρχών, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον/την επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής. Ο/Η εκπρόσωπος του φορέα και ο/η αναπληρωτής/τρια αυτού ορίζονται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον/την προϊστάμενο της οικείας αρχής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον/την πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο οικείος φορέας δεν ορίσει εκπρόσωπο εντός ευλόγου χρόνου από την περιέλευση σε αυτόν σχετικού αιτήματος του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου του φορέα.

6. Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, με αιτιολογημένη απόφασή της, κατατάσσει αυτούς σε πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο εκείνων των υποψηφίων, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις (έχουν την υψηλότερη βαθμολογία) στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

Άρθρο 30 Κριτήρια πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

1. Για την πρόσληψη υπαλλήλων επί θητεία βαθμολογούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Διδακτορικό δίπλωμα, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: πεντακόσιες (500) μονάδες.

β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: διακόσιες πενήντα (250) μονάδες.

δ. Δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφές με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

ε. Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτό προκύπτει από το οριζόμενο στην προκήρυξη περίγραμμα θέσης: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες.

στ. Γνώση ξένης γλώσσας: α) Για άριστη γνώση: εκατό (100) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες. Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.

Άρθρο 31 Αρχικοί πίνακες κατάταξης

1. Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που εγγράφονται σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους.

2. Κατά των αρχικών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, η επιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων/ουσών για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 32 Διενέργεια ατομικής συνέντευξης

1. Η επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.

2. Η συνέντευξη διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

3. Η συνέντευξη βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 1.200 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον/την εκάστοτε υποψήφιο/α αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής.

Άρθρο 33 Προσωρινοί και οριστικοί πίνακες προσληπτέων

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμβάνονται πλέον και οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

2. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής.

3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή συντάσσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων, καθώς και τους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Ακολούθως, οι πίνακες προσληπτέων αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

4. Αν κατόπιν της εξέτασης ενστάσεων επέρχεται μεταβολή της σειράς του/της υποψηφίου/ας στον πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον της επιτροπής την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, αρχομένης από την επομένη της ανάρτησης των οριστικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Ομοίως αίτηση θεραπείας, εντός της οριζόμενης από την επιτροπή προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν/αυτήν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο/η υποψήφιος/α που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου/ας.

5. Για διαδικαστικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή από την κανονιστική πράξη της παρ. 2 του άρθρου 52, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 14 έως 25.

Κεφάλαιο Γ’ Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων, έκτακτων και παροδικών αναγκών

 

Άρθρο 34 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον η περιφερειακή ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αν βασίμως εκτιμάται, ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της λήξεως του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένου αυστηρά του άρθρου 35, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο/η γενικός/η γραμματέας της οικείας περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της παρ. 2.

4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης των παρ. 2 και 3.

Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

1. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους/ες υποψηφίους/ες. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο/η υποψήφιος/α πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Οι υποψήφιοι/ες του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

α) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

β) Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες ισοβαθμούν στα ανωτέρω κριτήρια, εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 12, παραλειπόμενων των κριτηρίων 9 και 10 και προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο. Αν αυτές συμπίπτουν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του διοικητικού συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α’ 206). Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.

5. Προϊστάμενοι/ες υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παρ. 1-4, 8, 9 και 17, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.

6. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος, να έχει τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχει τα κωλύματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65). Ειδικώς, για το προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο. Με την κατά την παρ. 8 ανακοίνωση μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια ηλικίας, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην παρ. 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες (ή την εμπειρία) που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ανακοίνωση του παρόντος μπορεί να παραπέμπει ως προς τα πάγια μέρη της σε ένα ή περισσότερα παραρτήματα που εκδίδει και επικαιροποιεί το Α.Σ.Ε.Π. για τον σκοπό αυτόν. Τα παραρτήματα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται ιδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδειξης των προσόντων και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και ιδιοτήτων και οι αναγκαίες επισημάνσεις προς τους/τις υποψηφίους/ες σχετικά με την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του παρόντος.

8. Ο φορέας συντάσσει σχέδιο ανακοίνωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα ανακοινώσεων που αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο και το αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο σχέδιο της ανακοίνωσης αναφέρονται υποχρεωτικώς: α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού. β. Τα απαιτούμενα προσόντα. γ. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. δ. Τα κριτήρια κατάταξης. ε. Η διαδικασία πρόσληψης.

9. Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο Α.Σ.Ε.Π.. Η ανακοίνωση μετά την έγκριση ή τροποποίησή της αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της, η ανακοίνωση και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα, στο κατάστημά του, καθώς και στο κατάστημα του δήμου στον οποίο αυτός εδρεύει. Η ανακοίνωση αναρτάται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν/μια ακόμη υπάλληλο του φορέα ή του δήμου. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παρ. 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6.

10. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αιτήσεων που καθορίζει και αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του/της υποψηφίου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού της ίδιας ανακοίνωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης συνεπάγεται αυτοδικαίως αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην ανακοίνωση.

11. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον φορέα, εντός της ορισθείσας προθεσμίας της παρ. 9, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης, κατά ως άνω. Εκπρόθεσμες αιτήσεις, πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, την οποία θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτόν, ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορίζεται από τον φορέα, σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. αποκτά πρόσβαση στην ανωτέρω κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του παρόντος.

12. Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

α. Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανεργίας και εξήντα (60) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Άνεργος/η για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχείς πλήρεις μήνες. Για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες ήταν άνεργοι/ες τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.

β. Πολύτεκνος γονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο.

γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος πολύτεκνης οικογένειας.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τους ν. 860/1979 (Α’ 2) και 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα δε τέκνα τους απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα του ενός έστω γονέα.

Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσιες (200) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.

δ. Τρίτεκνος γονέας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου κριτηρίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.

στ. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

ζ. Μονογονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του ή αυτό που στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου/ας οι ιδιότητες του μονογονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.

Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας και δεν είναι δυνατή η οικειοθελής συναίνεση αυτών για την επιλογή τους, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων μελών της ίδιας οικογένειας.

θ. Τίτλοι σπουδών. Οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:

Δεύτερος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: τριάντα (30) μονάδες.

Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: πενήντα (50) μονάδες.

Διδακτορικό δίπλωμα : εκατό (100) μονάδες.

Υποψήφιος/α των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που διαθέτει σωρευτικά τα κριτήρια του δεύτερου τίτλου σπουδών, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με εκατόν ογδόντα (180) μονάδες. Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας ΥΕ δεν βαθμολογείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι/ες ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας.

ι. Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Οι διατάξεις του κριτηρίου Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 1 εφαρμόζονται αναλόγως.

ια. Αναπηρία υποψηφίου/ας. Υποψήφιος/α με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τρία (3).

ιβ. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου. Υποψήφιος/α με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2).

13. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν οι υποψήφιοι/ες και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο/ημεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

14. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 12, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορίστεί με υπουργική απόφαση, καθώς και δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του υποψήφιου, ορίζονται με την ανακοίνωση. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.

15. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 29-33.

16. Οι οικείοι πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο και στο κατάστημα του οικείου φορέα. Για την ανάρτηση στο κατάστημα συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του φορέα. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων εμφανίζονται χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τους. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

17. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος. Οι φορείς γνωστοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, καθώς και ποιοτικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες, εφόσον ζητηθούν, για στατιστικούς λόγους, από το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι Επιθεωρητές/τριες του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 43.

18. Οι προσληφθέντες/είσες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους/ες από τους/τις εγγεγραμμένους/ες και διαθέσιμους/ες στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης.

19. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι αυτοδικαίως άκυρες και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδρομίου προσλαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση του δάκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των παρ. 6-17, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια κατά ημερολογιακό έτος, αποκλειομένης της παράτασης ή ανανέωσης.

20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι/ες λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

21. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. προς αναπλήρωση γονέα που λαμβάνει την κατά την παρ. 1 του άρθρου 52 του μ. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια μητρότητας ή την κατά την παρ. 1 του άρθρο 53 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει ο γονέας που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα (12) μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι/ες έχουν καταταγεί σε αυτούς.


Kεφάλαιο Δ’ Μεταβατικές διαδικασίες επιλογής

 

Άρθρο 36 Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Γραπτός διαγωνισμός δύναται να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πριν την έκδοση της προκήρυξης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.  

2. Τον γραπτό διαγωνισμό διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον πενταμελής και συγκροτείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο και από μέλη ή πρώην μέλη του, εν ενεργεία ή ομότιμους καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς ή ανώτατους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7. Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, των οργάνων εποπτείας τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα διδακτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμούκαι έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού. Τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Η εξέταση των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με τη μέθοδο είτε των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε της ανάπτυξης κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ερωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται και με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή, όπως ορίζεται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 3. Βαθμολογητές/τριες, αναβαθμολογητές/τριες ή υπεύθυνοι/ες για την εποπτεία των διαγωνιζομένων μπορεί να ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές/τριες. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 3, με την οποία μπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις αυτόματης βαθμολόγησης.

3. Τα αφορώντα τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών των γραπτών διαγωνισμών, τη διεξαγωγή και την επιτυχία σε αυτούς, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, λαμβανομένων υπόψη και των προς κάλυψη αναγκών, τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθημάτων, τη χρήση ή μη συντελεστών επί της βαθμολογίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση και με την ίδια διαδικασία καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα της προφορικής εξέτασης. Για την κανονιστική απόφαση, το Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες, που ισχύουν κάθε φορά κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος συμμετοχής και εξέτασης στους γραπτούς διαγωνισμούς των ατόμων των οποίων οι φυσικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν την υποβολή τους σε γραπτή δοκιμασία, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της διαδικασίας συμμετοχής τους. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό η πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης, για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

4. Το Α.Σ.Ε.Π., κατά τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τυχόν υποδείξεις των φορέων των οποίων θέσεις θα καλυφθούν με τον γραπτό διαγωνισμό, ως προς την ανάγκη εξέτασης των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Το Α.Σ.Ε.Π., επίσης, όταν ζητείται η εξέταση σε ξένη γλώσσα, μπορεί με την προκήρυξη να ορίζει, αντί εξέτασης, την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας με τίτλους σπουδών, από τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.

5. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία, λόγω έλλειψης του καθορισμένου παραβόλου ή συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον με την προκήρυξη προβλέπεται ανώτατο όριο ηλικίας. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημέρων από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

6. Η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα από 1-100, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, τόσο στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και σε ορισμένα μαθήματα, κάτω της οποίας ο υποψήφιος/α θεωρείται μη επιτυχών. Πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, μόνο εκείνους τους/τις υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω και οι οποίοι, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία (όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης και των κατωτέρω προσαυξήσεων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία), φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης και αντιστοιχούν σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους καλούμενους προς τούτο υποψηφίους εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη, αν δεν είναι αναγνωρισμένοι. Για τους τίτλους αυτούς απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία τους με τους τίτλους της ημεδαπής ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τους τίτλους της ημεδαπής.

γ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους μόνιμους κάτοικους των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή ή των παραμεθόριων περιοχών των περιφερειακών ενοτήτων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

δ. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους μόνιμους κάτοικους δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου δήμου με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους σε νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή της περ. γ΄, λαμβάνουν αθροιστικά τις προσαυξήσεις των περ. γ΄ και δ΄. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του υποψήφιου, ορίζονται με την προκήρυξη.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγούνται στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έπονται οι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Όταν η σειρά κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορεί να καθορισθεί ούτε με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τότε προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή και αν στο συγκεκριμένο μάθημα έχουν τον ίδιο βαθμό, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που έχει τον αμέσως επόμενο σε μονάδες συντελεστή και ούτω καθεξής. Αν συμπίπτουν όλοι οι συντελεστές, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός τον οποίο έλαβε ο/η υποψήφιος/α στο μάθημα που αναγράφεται πρώτο στην προκήρυξη και αν αυτός συμπίπτει, ο βαθμός που έλαβε στο μάθημα που αναγράφεται δεύτερο και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν έχουν ορισθεί συντελεστές για τα μαθήματα. Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική και η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, εφαρμοζομένων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13.

7. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού Διαγωνισμού κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κανονιστικής απόφασης της παρ. 3.

8. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στον γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψή του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί, αντί να επαναλάβει τον διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών.

9. Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι/ες σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησης τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι υποψήφιοι/ες διατίθενται στους φορείς για διορισμό ή πρόσληψη με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Τρίτο (Γ΄)], αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ισχύουν για τρία (3) έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη άλλου υποψηφίου/ας από τον πίνακα κατάταξης, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι/ες, που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν, παραιτήθηκαν εντός τριών (3) ετών από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους.

10. Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας και να διενεργήσει αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/α και τα οποία είναι απαραίτητα για τον διορισμό του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό.

11. Οι φορείς στους οποίους διατίθενται από το Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιοι/ες για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου/ας ή διαπίστωσης μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του/της διατεθέντος/είσας υποψηφίου/ας ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου/ας, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου το Α.Σ.Ε.Π. να προβεί στην αντικατάστασή του/της. Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετώναπό τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. ζ5 της παρ. ζ, , του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222).

12. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου/ας ή διαπίστωσης μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος/είσας υποψηφίου/ας ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου/ας, διατίθεται για διορισμό ο/η πρώτος/η κατά σειρά από τους/τις αδιάθετους/ες υποψηφίους/ες, ο/η οποίος/α έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του/της τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του/της λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.

13. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των φορέων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεουμένων. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου/ας μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκεια της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του/της υποψηφίου/ας να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του/της στον οριστικό πίνακα διοριστέων.

14. Η παρ. 4 του άρθρου 33 εφαρμόζεται και στους διαγωνισμούς του παρόντος άρθρου.

15. Το άρθρο 24 εφαρμόζεται και στους διαγωνισμούς του παρόντος άρθρου.

Μέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 37 Συγκρότηση

1. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι (θέσεις τέσσερις)

Σύμβουλοι (θέσεις τριάντα).

2. Ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π. επιλέγονται, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 101A του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τη φύση, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.

3. Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής με δυνατότητα τριετούς παράτασης, μετά τη συμπλήρωσή της, για μία συνεχόμενη φορά, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά μέχρι το ½ των εκάστοτε κενούμενων θέσεων. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί εγγράφως στον/στην Πρόεδρο της Βουλής τα ονόματα των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων των οποίων η θητεία λήγει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ή εντός δέκα (10) ημερών από τον θάνατο, την παραίτηση ή έκπτωση μέλους. Η αντίστοιχη γνωστοποίηση για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται από τον/την Υπουργό Εσωτερικών.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του, το Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό νέου μέλους για πλήρη θητεία, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Εάν πρόκειται για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Σύμβουλο. Η παραίτηση μέλους του Α.Σ.Ε.Π. θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. παρατείνεται έως τον διορισμό νέων μελών.

5. Η αρχαιότητα των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά: α) Δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, επίτιμοι/ες ή αποχωρήσαντες/σες, με τη σειρά που καθορίζεται σε κάθε βαθμό από την επετηρίδα τους. Οι επίτιμοι/ες προηγούνται από τους αποχωρήσαντες/ασες ομοιόβαθμους/ες συναδέλφους τους. β) Καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας ή εν ενεργεία, με τη σειρά που καθορίζεται κατά τη βαθμίδα και εντός της ίδιας βαθμίδας κατά την αρχαιότητα. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες προηγούνται από τους αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας. γ) Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους. δ) Εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. ε) Όσοι/ες δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο διορισμού τους ως μελών του Α.Σ.Ε.Π. και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού με τη σειρά που ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, ο/η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει κάθε φορά σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό στο οποίο καταγράφεται η αρχαιότητα των μελών που εμπίπτουν στις περ. α-δ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.

Η εφαρμογή της διάταξης αφορά τα εκάστοτε διοριζόμενα μέλη. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος η παράταση της θητείας λογίζεται ως νέος διορισμός.

6. Οι αποδοχές του/της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).

Άρθρο 38 Πειθαρχική ευθύνη μελών του Α.Σ.Ε.Π. – Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Θέματα που αφορούν πειθαρχικά αδικήματα των μελών του Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, τα πειθαρχικά συμβούλια και την εν γένει πειθαρχική διαδικασία, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. Μέχρι την κατάρτιση νέου Κανονισμού λειτουργίας ή την τροποποίησή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 11 και 12 του ισχύοντος Κανονισμού.

α) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:

αα) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του/της, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

αβ) ένα (1) μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

αγ) τον/την Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

αδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριές τους κατά τη σειρά εκλογής τους.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του ΑΣ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου του και αποτελείται από:

βα) έναν/μια (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των Αντιπροέδρων του Α.Σ.Ε.Π.

ββ) δύο (2) συμβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., μεταξύ των συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και

βγ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, ως μέλη, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους, κατά τη σειρά εκλογής τους.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

γ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Γραμματείας συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από:

γα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της.

γβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

γγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..

γδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους των υπαλλήλων της Γραμματείας, αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τo Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με απόφαση του/της Προέδρου και αποτελείται από:

δα) τον/την αρχαιότερο κατά σειρά Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

δβ) έναν/μια (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο/η οποίος/α υποδεικνύεται από τον/τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

δγ) ένα μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..

δδ) δύο (2) αιρετούς/ες εκπροσώπους του Ε.Ε.Π. αναλόγως της σχέσης εργασίας τους, δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες τους κατά τη σειρά εκλογής τους, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο/η διωκόμενος/η υπάλληλος.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

Κατά τα λοιπά και για όλα τα ως άνω υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

9. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Τμημάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή των αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικώς για την επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γραμματείας, επιλέγονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. με τα προσόντα που καθορίζονται στον ως άνω Κώδικα και στην οικεία προκήρυξη.

10. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γραμματείας συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ως κάτωθι:

α. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας αποτελείται από τα μέλη της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

β. Το Συμβούλιο α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας, αποτελείται από:

βα) δύο (2) Αντιπροέδρους του Α.Σ.Ε.Π. με τους/τις αναπληρωτές/ριες τους.

ββ) τον/την Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

βγ) ένα (1) μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του/της επικεφαλής της οικείας Αρχής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

βδ) έναν (1) Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση ή το Τμήμα ή αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα με τον/την αναπληρωτή/τρια του, έτερο/η Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης του Α.Σ.Ε.Π. και για την περίπτωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας από τον/την Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Σ.Ε.Π.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο/η αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του του Α.Σ.Ε.Π..

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. με τον/την αναπληρωτή/τρια του.

γ. Το Συμβούλιο για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας Τμημάτων ή αυτοτελών υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας, ως ισχύει με την απόφαση συγκρότησής του από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 39 Αρμοδιότητες προέδρου - Αναπλήρωση

1. Στον/στην Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας του, σύμφωνα με τον νόμο, τις κανονιστικές και άλλες αποφάσεις της Ολομέλειας. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως: α. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, οδηγιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. και ενημερώνει την Ολομέλεια. β. Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.. γ. Καλεί, οσάκις κρίνει αναγκαίο, εκπροσώπους των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7  για την παροχή οδηγιών προς τήρηση ενιαίων αρχών στα θέματα αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π.. δ. Υποβάλλει στον/στην Πρόεδρο της Βουλής την κατά το άρθρο 45 ετήσια έκθεση. ε. Κοινοποιεί στον/στην Πρωθυπουργό και στον/στην Υπουργό Εσωτερικών την ως άνω έκθεση μετά την υποβολή της στον/στην Πρόεδρο της Βουλής. στ) Είναι ο/η διοικητικός/η προϊστάμενος/η του προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική εξουσία. ζ) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως. η) Ασκεί τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται ρητά από την νομοθεσία σε άλλα όργανα του Α.Σ.Ε.Π.. 
2. Τον/την Πρόεδρο, όταν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει Αντιπρόεδρος κατά σειρά αρχαιότητας. Σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματόςτου/της Αντιπροέδρου,τον αναπληρώνει ο/η αρχαιότερος/η Σύμβουλος.
3. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. με απόφασή του, που αναρτάται στον οικείο δικτυακό τόπο που αυτό διατηρεί κατά το άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄112)  μπορεί να εξουσιοδοτεί συμβούλους - επιθεωρητές ή προϊσταμένους υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. να υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις.

Άρθρο 40 Εσωτερικός Κανονισμός του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

1. Η λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας:

α) Καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Α.Σ.Ε.Π., ιδίως η συγκρότηση των Τμημάτων, της Ολομέλειας και των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, τα ζητήματα της απαρτίας τους, ο χρόνος ολοκλήρωσης των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

β) Κατανέμονται οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. στην Ολομέλεια, στις Ελάσσονες συνθέσεις της, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις.

γ) Συνιστώνται νέα Τμήματα και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναθέσει το χειρισμό υποθέσεως σε άλλο Τμήμα από εκείνο στο οποίο υπάγεται, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή να αποφευχθεί επιβάρυνση του κατ΄ αρχήν αρμόδιου Τμήματος.

δ) Καθορίζεται η αρμοδιότητα των Μονομελών συνθέσεων που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού του άρθρου 21, από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7, και του επικουρικού προσωπικού των παρ. 2-7 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81). Σε Μονομελείς συνθέσεις μπορεί να ανατίθενται και οι αναπληρώσεις του τακτικού προσωπικού, μονίμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, του παρόντος νόμου.

ε) Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του αποκεντρωμένου μονομελούς τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κατ΄ελάχιστον περιλαμβάνουν τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά τα άρθρα 34 και 35 ή κατ’ άλλες ειδικές διατάξεις.

στ) Καθορίζονται τα όργανα και ο τρόπος αξιολόγησης του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού.

ζ) Καθορίζονται πειθαρχικά αδικήματα των μελών του Α.Σ.Ε.Π., πειθαρχικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής αγωγής, τα πειθαρχικά συμβούλια και η εν γένει πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 41 Λειτουργία

1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και τις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας τοποθετούνται ως μέλη όλοι/ες οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π.. Η Ελάσσων Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. είναι επταμελής και συγκροτείται από τους/τις Αντιπροέδρους και κατά σειρά αρχαιότητας από τους/τις Προέδρους των Τμημάτων και τους/τις Συμβούλους.

2. Στο Α.Σ.Ε.Π. συνιστώνται τρία (3) τουλάχιστον Τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) συμβούλους. Με απόφαση του Προέδρου μπορούν να συμμετέχουν σε Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. Αντιπρόεδροι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, εάν η σύνθεση του Τμήματος είναι ελλιπής, για τη συγκρότηση νόμιμης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, μαζί με μέλη του Τμήματος.

Άρθρο 42 Οργάνωση – Προσωπικό

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π. διακρίνεται στο προσωπικό της Γραμματείας και στο Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις που προβλέπονται στις οικείες οργανικές του διατάξεις και επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δύναται να εξειδικεύονται τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, ανάλογα με τις ανάγκες του Α.Σ.Ε.Π. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. και μπορεί να προβλέπει επιπλέον συνέντευξη ή ειδική γραπτή ή πρακτική δοκιμασία.

Άρθρο 43 Γραφείο Επιθεώρησης

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί Γραφείο Επιθεώρησης, που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τον έλεγχο της πραγματοποίησης αυθαίρετων διορισμών ή προσλήψεων τουπροσωπικού, που υπάγεται στον παρόντα νόμο.

β) Τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών του νόμου ως προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος.

γ) Τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών και γενικώς των διατάξεων που ρυθμίζουν την απασχόληση του προσωπικού αυτού.

δ) Τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

2. Για τα θέματα που υπάγονται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχει αρμοδιότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

3. Για τη λειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ως Επιθεωρητές/τριες τρεις (3) ή περισσότεροι/ες από τους/τις Συμβούλους αυτού, με ετήσια θητεία δυνάμενη να ανανεώνεται, καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Σε κάθε Σύμβουλο-Επιθεωρητή μπορεί να τοποθετείται, με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., Βοηθός Επιθεωρητή/τριας από το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό ή το Προσωπικό της Γραμματείας, που υπηρετεί στο Α.Σ.Ε.Π.. Οι Βοηθοί Επιθεωρητών/τριων επικουρούν τους Συμβούλους-Επιθεωρητές/τριες στο έργο τους.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή συνεκτιμώντας σχετικά αιτήματα των Υπουργών και των επικεφαλής των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., δίνει εντολή για τη διενέργεια επιθεώρησης-ελέγχου στους Συμβούλους-Επιθεωρητές/τριες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 1.

5. Οι Σύμβουλοι-Επιθεωρητές/τριες, κατά την άσκηση του έργου τους, έχουν την ιδιότητα του/της ανακριτικού υπαλλήλου της παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και για την εκπλήρωση του έργου τους δύνανται:

α) να επισκέπτονται με ή χωρίς προειδοποίηση τους ελεγχόμενους φορείς ή οποιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π.,

β) να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο, που μπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούμενο έλεγχο,

γ) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια και

δ) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία εγγράφως από τους αρμόδιους υπαλλήλους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην εξεταζόμενη υπόθεση.

Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός του αιτήματος, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη, εμπρόθεσμη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Συμβούλων-Επιθεωρητών/τριων του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μία από τις ποινές που προβλέπονται στις περ. γ΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.

6. Μετά το πέρας της επιθεώρησης-ελέγχου, οι Σύμβουλοι-Επιθεωρητές/τριες καταρτίζουν έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου, στην οποία εκθέτουν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνουν λύσεις ή διατυπώνουν βελτιωτικές προτάσεις. Η έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου υποβάλλεται στον/στην Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Η έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου γνωστοποιείται από τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. στους/στις καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς και στους φορείς που διενεργήθηκε η επιθεώρηση-έλεγχος.

7. Αν κατά την κρίση του Συμβούλου-Επιθεωρητή/τριας διαπιστώνονται παραβάσεις, που ενδεχομένως συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, αυτές καταχωρίζονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης και η έκθεση διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα για τις δικές τους ενέργειες. Η διαπίστωση πειθαρχικών παραπτωμάτων δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.

8. Εάν από τους ως άνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε κατάταξη σε σειρά διορισμού ή πρόσληψης ή απασχολείται προσωπικό κατά παράβαση των οικείων ανά περίπτωση διατάξεων, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά ή η σχετική σύμβαση καταγγέλλεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων, γίνεται καταλογισμός του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχολούμενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση των αποδοχών υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που απασχολείται κατά παράβαση των οικείων διατάξεων άλλως καταλογίζονται και σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν. Αρμόδιο για τον καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Συμβούλου-Επιθεωρητή/τριας του Α.Σ.Ε.Π. είναι ο/η διατάκτης του φορέα στον οποίο έγινε ο παράνομος διορισμός ή η παράνομη πρόσληψη. Ο καταλογισμός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά την έκθεση του Συμβούλου-Επιθεωρητή/τριας του Α.Σ.Ε.Π., υπευθύνων για τους παράνομους διορισμούς ή προσλήψεις και εις βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στον μη νόμιμο διορισμό ή πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνομένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. από το αρμόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όταν το καταλογιστέο όργανο είναι περιφερειάρχης ή δήμαρχος ή άλλο αιρετό μέλος του περιφερειακού συμβουλίου ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, συνδέσμου Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή επιχείρησης περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, τον καταλογισμό ενεργεί ο/η αρμόδιος κατά τόπο Ελεγκτής/τρια Νομιμότητας Ο.Τ.Α. και μέχρι ορισμού αυτού ο/η Συντονιστής/τρια της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
9. Προϊστάμενοι/ες φορέων ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των οικείων διατάξεων διώκονται για παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική διαδικασία.

10. Οι οικείοι φορείς υποχρεούνται, το βραδύτερο εντός διμήνου, από τη λήψη της έκθεσης, να αναφέρουν στον/στην Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και τον/την Υπουργό Εσωτερικών τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, προς συμμόρφωση με την έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου.

11. Τα πρότυπα, οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες σχεδιασμού, διεξαγωγής και σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου, η διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών και αναφορών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβούλων-Επιθεωρητών/τριων και των Βοηθών Επιθεωρητών/τριων και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ελεγχόμενων φορέων εξειδικεύονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης που εκδίδεται με απόφαση του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44 Συντάξιμη υπηρεσία και ασφαλιστικό καθεστώς

1. α) Αναγνωρίζεται ως πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία το χρονικό διάστημα που διανύουν τα μέλη Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β) Το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών του Α.Σ.Ε.Π. ρυθμίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που λαμβάνουν σύνταξη και εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), προσμετράται στη συνολική συντάξιμη υπηρεσία τους, μετά την αποχώρησή τους από το Α.Σ.Ε.Π., το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν ως μέλη του.

Άρθρο 45 Ετήσια Έκθεση

1.Το Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλει, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής έως την 30η Απριλίου κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων για το έργο του κατά το προηγούμενο έτος στον/στην Πρόεδρο της Βουλής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η έκθεση αφορά στις εργασίες του, με γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα στον αριθμό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, στα τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και στο συνολικό τους κόστος, καθώς και τυχόν προτάσεις.

 

Άρθρο 46 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόμου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις.

2. Οι φορείς αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και μετά από αίτημα του/της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., οι φορείς της παρ. 1 μεταφέρουν τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα.

4. Με απόφαση του/της Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέμα σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο/η Υπουργός αρμόδιος/α για τα θέματα δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 47 Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων

Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται με το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με τους εν λόγω φορείς, προκειμένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι/ες, καθώς και οι εγγεγραμμένοι/ες χρήστες/ριες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.

Άρθρο 48 Τήρηση αρχείου/μητρώου – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Θέματα ανάρτησης στο Διαύγεια

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή/και ανά συμμετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους, με τα στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των επιμέρους αρχείων, καθορίζονται με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετραδίων και απαντητικών φύλλων συμμετεχόντων σε γραπτούς διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων (στο εξής αποκαλούμενων «εγγεγραμμένων χρηστών») με τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκείνων που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόσκλησή του για ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή/και των δικαιολογητικών τους, με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία αυτών για κάθε είδους μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν λόγω εγγεγραμμένοι/ες χρήστες/ριες ενδεχομένως υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή των στοιχείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία.

3. Για κάθε εγγεγραμμένο/η χρήστη/ρια δημιουργείται μία προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωμα πρόσβασης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί. Μέσα από την εφαρμογή του μητρώου υποψηφίων μπορεί να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους/τις εγγεγραμμένους/ες χρήστες/ριες, όπως υπηρεσίες προσωποποιημένης πληροφόρησης/ενημέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλογών, ανά διαγωνισμό και ανά χρήστη. Το μητρώο υποψηφίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες με καταχώριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών.

4. Εάν ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης/τρια δεν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5) χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του μητρώου που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης/ρια, με αίτημά του, ζητήσει την περαιτέρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν μέσα σε αυτή την πενταετία συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

5. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέραν των υποψηφίων της παρ. 2, στο ανωτέρω μητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π..

6. Στο Α.Σ.Ε.Π. δύναται να τηρείται επίσης μητρώο υπαλλήλων φορέων επιφορτισμένων με το έργο της υλοποίησης διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο εν λόγω μητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιημένοι/ες υπάλληλοι του κάθε φορέα.

7. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα μητρώα των παρ. 2, 5 και 6, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω μητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις βαθμίδες πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των αρχείων.

8. Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων εν γένει στο Α.Σ.Ε.Π. (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, αντιρρήσεων), σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους ανωτέρας βίας η αρχικώς ορισθείσα προθεσμία δύναται να παραταθεί με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π..

9. Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται συνέντευξη, αυτή μπορεί να διενεργείται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του/της υποψηφίου/ας, κατόπιν αποδοχής από την επιτροπή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους του/της υποψηφίου/ας. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ορίζει τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

10. Τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» ισχύουν και για τις πράξεις που αφορούν στα μέλη και λοιπούς συμμετέχοντες σε επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο διαδικασιών που διεξάγονται από το Α.Σ.Ε.Π. βάσει των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των θεματοδοτών και βαθμολογητών/ριων – αναβαθμολογητών/ριών. Οι πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των προσώπων αυτών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας.

Άρθρο 49 Συμμετοχή και συνεργασία σε έρευνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να συμβάλλεται με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διενέργεια ερευνών, μελετών και την εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποστολή του.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, προς μη κρατικούς φορείς της ημεδαπής, καθώς και προς αλλοδαπούς, διεθνείς και υπερεθνικούς φορείς, μπορεί να παρέχονται έναντι αμοιβής, που θα καθορίζεται στην οικεία σύμβαση.

3. Για το σύνολο των σκοπών του παροντος άρθρου το Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση του Προέδρου του, μπορεί να ανοίγει απλό τραπεζικό λογαριασμό υπό την ομάδα λογαριασμών 260 – Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο μεταφέρονται οι σχετικές πιστώσεις.

Μέρος Ε’ Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη έχει εκδοθεί κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος, ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης.

2. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, γραπτοί διαγωνισμοί διενεργούνται με τις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ.

3. Μέχρι την προκήρυξη του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, η πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους υπαλλήλους επί θητεία.

4. Κανονιστικές και άλλες αποφάσεις που εκδόθηκαν κατόπιν σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ή άλλων συναφών διατάξεων, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, κατά το μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Σ.Ε.Π. παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νέου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτές.

Άρθρο 51 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του νόμου

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει έκθεση αξιολογήσης της εφαρμογής του νόμου μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του.

2. Η έκθεση αξιολόγησης της παρ. 1 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με α) την εφαρμογή του νόμου, β) το κόστος εφαρμογής του νόμου συνολικά, καθώς και των επιμέρους διαδικασιών επιλογής, γ) σημεία επιτυχίας ή κενά που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή, δ) προτάσεις αλλαγών, όπου είναι απαραίτητες.

3. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στην Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

 

Άρθρο 52 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων πανελλήνιων γραπτών διαγωνισμών, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, οι ειδικές κατηγορίες θέσεων εφόσον προβλέπονται, καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης. Κάθε προκήρυξη εκδιδόμενη εφεξής θα παραπέμπει στην ανωτέρω απόφαση για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή. Οι εκδιδόμενες προκηρύξεις παραπέμπουν στην ανωτέρω απόφαση, κατά το άρθρο 57 του ν. 4674/2020 ( Α΄53).

2. Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, όπως o τρόπος εξέτασης, η κλίμακα βαθμολόγησης, η λειτουργία των επιτροπών, ο τρόπος βαθμολόγησης και η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, το περιεχόμενο των επιμέρους δοκιμασιών καθώς και ο τρόπος συμμετοχής και εξέτασης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό εμποδιζόμενων ατόμων. Με την ίδια απόφαση, σε περίπτωση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Ε.Ε.Π. καθορίζονται ο τρόπος βαθμολόγησης της συνεντευξης και η στάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης στο αντικείμενο της θέσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής των λοιπών διαδικασιών πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών διαδικασιών. Για την κανονιστική απόφαση το Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες, που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. ή τις αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ανωτέρω θέμα, με τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την άσκηση των ενστάσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Τα παράβολα αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Α.Σ.Ε.Π., καθορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης, αποζημίωση στους προέδρους, μέλη, γραμματείς, βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές επιτροπών, καθώς και σε όλους όσοι μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων του παρόντος.

Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.