ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (EPSO).

ee.jpg

Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ελληνικά (EL)
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7720/description_el 

Και για τα παραδείγματα:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_el